Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden gelden de volgende definities:

Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.
Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van training, coaching of aanverwante werkzaamheden.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebeid van training, coaching of aanverwante werkzaamheden.
Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon namens wie de coach/trainer diensten op het gebied van training, coaching of aanverwante werkzaamheden aanbiedt, in dit geval Op pad met Ruben

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door opdrachtnemer in het kader van zijn werkzaamheden worden aangeboden of geleverd in de ruimste zin van het woord.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassingen op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door opdrachtnemer derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de opdracht waarvoor zij zijn gemaakt.
 4. Deze algemene voorwaarden prefereren te allen tijde boven andere eventueel van toepassing zijnde (conflicterende) algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes / Opdrachtbevestigingen

 1. Alle offertes worden schriftelijk uitgebracht met een omschrijving van de werkzaamheden.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig of gedurende een door opdrachtnemer aan te geven
 3. De prijzen in offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 4. De overeenkomst komt tot stand zodra opdrachtgever de offerte / opdrachtbevestiging binnen de gestelde geldigheidsduur heeft ondertekend en deze door de opdrachtnemer is ontvangen.
 5. Indien in de acceptatie wijzigingen ten opzichte van de aanbieding zijn aangebracht komt in afwijking van het voorgaande lid de opdracht pas tot stand, nadat opdrachtnemer de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de aanbieding in te stemmen.
 6. De overeenkomst eindigt na voltooiing van de werkzaamheden door opdrachtnemer en wanneer de betaling van de kosten door opdrachtnemer is ontvangen.
 7. Aanbiedingen of offertes zijn exclusief en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. In alle gevallen dat de opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met de opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich laten bijstaan door derden.
 3. Indien aan het inschakelen van derden, zoals genoemd in lid 2, kosten zijn verbonden, die niet zijn meegenomen in de offerte, dient vooraf schriftelijk toestemming van opdrachtgever te worden verkregen.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, behoudt de opdrachtnemer zich het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 Tarieven, facturering en betaling

 1. De tarieven zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte. Alle eventuele op de overeenkomst vallende heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.
 3. Opdrachtgever dient het totaalbedrag te voldoen aan opdrachtnemer bij aanvang van de overeengekomen werkzaamheden.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever de aanbetaling aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 5. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het verschuldigde bedrag op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening, te name van Op pad met Ruben onder vermelding van het factuurnummer.
 6. Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of dit inhoudelijk wordt betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of betaling van de factuur op te schorten.
 7. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan opdrachtnemer alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,-
 9. Opdrachtnemer brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur.

Artikel 6 Annulering

 1. Annulering door opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.
 2. Bij annulering door opdrachtgever van trainingen, workshops en aanverwante werkzaamheden gelden de volgende vergoedingen:
  1. Annulering door de opdrachtgever kan tot 8 weken voor de geplande startdatum kosteloos geschieden.
  2. Bij annulering tot 4 weken voor de geplande startdatum is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden.
  3. Bij annulering tot 2 weken voor de geplande startdatum is de opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden.
  4. Bij annulering korter dan 2 weken voor de geplande startdatum dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed.
  5. De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen.
 3. Bij annulering van opdrachtgever of deelnemer van coaching en andere individuele begeleidingstrajecten gelden de volgende vergoedingen:
  1. Bij annulering meer de 48 uur voor aanvang van de betreffende activiteit wordt geen vergoeding in rekening gebracht.
  2. Bij annulering tussen de 24 en 48 voor aanvang van de betreffende activiteit bedraagt de vergoeding 50% van de kosten voor de geannuleerde uren cq van de overeengekomen hoofdsom.
  3. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit bedraagt de vergoeding 100% van de kosten voor de geannuleerde uren cq van de overeengekomen hoofdsom.
 4. Bij open inschrijving heeft de deelnemer heeft het recht deelname aan de training en workshop te annuleren per schrijven.
  1. Annulering voor een open inschrijving training door de deelnemer kan tot 4 weken van tevoren kosteloos geschieden.
  2. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de training is de deelnemer verplicht om 50% van het deelnamebedrag te vergoeden.
  3. Bij annulering 2 weken of korter dan 2 weken voor de training is de deelnemer verplicht om 100% van het deelnamebedrag te vergoeden.
 5. Bij workshops en trainingen met een open inschrijving heeft opdrachtnemer het recht de opdracht te annuleren wanneer het minimum aantal deelnemers van de activiteit niet is behaald. Bij annulering van de opdracht door opdrachtnemer worden geen kosten in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht de opdracht te annuleren of te wijzigen per schrijven of per telefoon in het geval dat de trainer door overmacht verhinderd is de opdracht uit te voeren en er geen andere trainer beschikbaar is.

Artikel 7 Wijziging

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Wijzigingen in overeenkomsten zijn slechts bindend indien deze wijzigingen door opdrachtnemer zijn aanvaard.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 4. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. De opdrachtnemer is gerechtigd aan opdrachtgever meerkosten in rekening te brengen.
 5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8 Vervanging

 1. De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan het de activiteit laten deelnemen, indien dit 24 uur voorafgaand aan de activiteit aan opdrachtnemer wordt medegedeeld.
 2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een trainer die belast is met de uitvoering van de training en workshop, te vervangen door een andere trainer en draagt zorg voor een goede overdracht.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen over en weer de in het algemeen rechtsverkeer vereiste zorgvuldigheid en geheimhouding van alle bijzonderheden in acht nemen met betrekking tot de informatie waarover zij de beschikking hebben.
 2. Gesprekken, workshops en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen opdrachtnemer en deelnemer plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij dit met uitdrukkelijke toestemming van en/of op initiatief van de deelnemer gebeurt.
 3. Opdrachtnemer zal alle, in het kader van de opdracht verstrekte informatie, vertrouwelijk behandelen en de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 10 Eigendomsrechten

 1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de overeenkomst – aan opdrachtgever en/of deelnemer verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s. De rechten met betrekking tot alle producten, die door opdrachtnemer in het kader van de opdracht worden gebruikt berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
 2. Opdrachtgever en/of deelnemer mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers cq deelnemers.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever en/of deelnemer slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Indien de opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst, zal de aanspraak zijn beperkt tot het bedrag overeenkomend met het bedrag van de opdracht.
 3. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever c.q. deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever c.q. deelnemer geleden schade, van welke aard ook, indien opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 5. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van opdrachtnemer.

Artikel 12 Opschorting en Ontbinding

 1. Indien één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surseance van betaling heeft aangevraagd, kan elke partij zonder inachtneming van enige termijn, bij aangetekend schrijven aan haar wederpartij deze opdracht met onmiddellijke ingang, tussentijds beëindigen zonder ter zake tot vergoeding van enige schade verplicht te zijn.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een project te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 5.

Artikel 13 Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van opdrachtnemer ontstane veranderingen die bij het aangaan van de opdracht niet konden worden voorzien.
 2. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van een overmacht situatie en met opdrachtgever overleggen over de termijn waarbinnen alsnog tot (verdere) uitvoering van de opdracht zal worden overgegaan. Indien de overmacht situatie van tijdelijke aard is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur dat de overmacht situatie voortduurt.
 3. Indien de overmacht situatie naar het oordeel van de opdrachtnemer van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de opdracht en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. Opdrachtnemer is in geval van overmacht nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 14 Beëindiging overeenkomst

 1. De opdracht wordt beëindigd op de overeengekomen datum of op het moment dat aan de overeengekomen inspanning naar de mening van beide partijen is voldaan. Het staat opdrachtnemer vrij eenzijdig de opdracht te beëindigen waarbij opdrachtnemer alleen de in redelijkheid reeds door haar gemaakte kosten verbonden aan de reeds verrichte werkzaamheden in rekening zal brengen.

Artikel 15 Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien opdrachtnemer en opdrachtgever c.q. deelnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 3. Indien mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechterlijke instantie waar opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.