Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor ons! In onderstaande privacy statement lees je over de wijze waarop Op pad met Ruben zich inzet om de privacy van jouw persoonlijke data te waarborgen.

Ruben Wesdorp, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 73784974, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.oppadmetruben.nl
Kievitsbloem 8
2631 TA Nootdorp
+31 6 28 78 96 03
info@oppadmetruben.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Op pad met Ruben verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
– Voor- en achternaam
– naam van je bedrijf/werkgever (indien van toepassing)
– Adresgegevens van jou en/of jouw bedrijf/werkgever
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening; om contact met je te kunnen onderhouden en te kunnen factureren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Je (zakelijke) gegevens worden uitsluitend handmatig door ons verwerkt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Op pad met Ruben bewaart je gegevens zolang wij een zakelijke relatie met je onderhouden én wij ze nodig hebben voor wettelijke verplichtingen. Wanneer je hebt aangegeven dat je geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten, verwijderen we je gegevens uit onze administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Op pad met Ruben deelt je gegevens niet met derden. De enige uitzondering hierop zijn overheidsinstanties wanneer Op pad met Ruben daar wettelijk toe verplicht is, zoals voor de aangifte Omzetbelasting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt ten alle tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Op pad met Ruben. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de bij Op pad met Ruben bekende persoonsgegevens naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, intrekking, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@oppadmetruben.nl. We reageren dan zo spoedig mogelijk – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid. Tevens heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: heps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe we je persoonsgegevens beveiligen
Op pad met Ruben neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@oppadmetruben.nl.